x86 CPU Modules

PCI/104e 1.9-GHz Intel® Core™ i3-6102E with DP/HDMI, 8-GB DDR4 ECC RAM, 8-GB SLC SSD, dual Gigabit Ethernet

PCI/104e 1.7-GHz Intel® Core™ i7-3517UE with CRT/LVDS, 2-GB ECC RAM, 8-GB SSD, dual Gigabit Ethernet